główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2017 roku.

obrazek
Załączniki:
Informacja (pdf) 198.782 KB
artykuł nr 2

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2016 roku.

Załączniki:
Informacja (pdf) 3.242 MB
artykuł nr 3

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2015 roku.

Załączniki:
Informacja (pdf) 192.521 KB
artykuł nr 4

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2014 r.

Załączniki:
Informacja (pdf) 1.081 MB
artykuł nr 5

Harmonogram wywozu odpadów do lutego 2015 r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  DO LUTEGO 2015 R.

Uprzejmie informuję, że w poniżej wskazanych terminach w ciągu jednego dnia, różnymi środkami transportu odbierane będą wszystkie rodzaje odpadów (segregowane i zmieszane):

miasto Górzno:15.01, 29.01, 12.02, 26.02

Szczutowo, Miesiączkowo, Fiałki, Pólko: 07.01.2015, 03.02

Zaborowo, Borek, Ruda, Traczyska, Buczkowo, Brzeziny, Diabelec, Kocioł, Czarny Bryńsk, Beśnica, Wierzchownia, Nowy Świat:08.01.2015, 04.02

Szynkówko, Karw, Górzno Wybudowanie, Gołkowo:05.01.2015, 02.02

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie prosi o wystawianie pojemników/worków przed posesję na dzień wywozu odpadów. Wszelkie problemy związane z odbiorem odpadów prosimy kierować pisemnie do Biura Obsługi Klienta PUK Lipno: ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno tel. 608-028-310 bądź do Urzędu Miasta i Gminy w Górznie: ul. Rynek 1, 87-320 Górzno tel. (56) 64 48 364. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości oraz informację o zaistniałym problemie.

Wszelkie zmiany (narodziny, zgony, wyprowadzki, wprowadzki) ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany do Urzędu Miasta i Gminy pokój nr 5.

Opłaty za odbiór odpadów należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie lub przelewem na numer rachunku: 89 9484 1150 2213 1300 1007 0001, w tytule przelewu proszę umieścić:

„OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA MIESIĄC .............”, oraz wpisać imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.
Wysokość opłaty za segregowane odpady wynosi: 10,50 zł./os. Natomiast za zmieszane odpady wynosi 17 zł./os.

 

 

artykuł nr 6

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i problemowych.

Załączniki:
Informacja (word) 28.500 KB
artykuł nr 7

Informacja o poziomach osiągniętych przez Gminę Górzno w 2013 roku.

Górzno, dn. 27.03.2014 r.

 

Informacja w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Poziomy recyklingu jaki musi osiągnąć Gmina Górzno w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy Gmina Górzno jest zobowiązana do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

- w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie)- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo

- w odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości maksymalnie 35% wagowo w porównaniu z ilością odpadów zgromadzonych w 1995 r.


- w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo

 

W 2013 r. Gmina Górzno osiągnęła następujące poziomy recyklingu:

1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18,77 % przy wymaganym poziomie 12 %.

 

2. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 1,00 %  przy wymaganym poziomie do 50 %.

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % przy wymaganym poziomie 36 %.

Poziomy do osiągania w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

artykuł nr 8

Informacja

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu.

artykuł nr 9

Strona internetowa Gospodarka Komunalna Gminy Górzno

artykuł nr 10

Deklaracja - w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej

artykuł nr 11

Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe

artykuł nr 12

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe

artykuł nr 13

Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 14

Uchwała Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 15

Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 16

Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 17

Uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 18

Uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 19

Uchwała Nr XXIV/128/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 20

Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.