główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Górzno,87-320 Górzno,ul.Rynek 1,woj.kujawsko – pomorskie,powiat brodnicki (tel.056 4989249) ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na organizację dożywiania w Zespole Szkół w Górznie.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Górzno,87-320 Górzno,ul.Rynek 1,woj.kujawsko – pomorskie,powiat brodnicki (tel.056 4989249) ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na dostawę paliw płynnych

artykuł nr 3

OFERTA "Dostawa opału na sezon grzewczy...

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: Oferujemy wykonanie zamówienia p.n.”Dostawa opału na sezon grzewczy 2006/2007”.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

Z a w i a d o m i e n i e  o wyborze oferty

Urząd Gminy w Górznie zawiadamia ,że rozstrzygnieto przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na zadanie pn.: „Budowa 82 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Górzno”.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Handlowo-Usługowy Krzysztof Sadzikowski ul. Wschodnia 2a , 87-800 Włocławek za kwotę netto 499.421,41 zł (słownie:czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 41/100). 

artykuł nr 5

Oferta

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Oferujemy wykonanie zamówienia pn „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego “EKOTERM” do kotłowni przy Zespole Szkół w Górznie “.