główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na nieruchomość

Górzno 29.12.2008 r.
 
  Na podstawie art.38 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108 /
 
  Burmistrz Gminy Górzno
  ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką  nr 111/1 pow. 0.09 22 ha położonej w Górznie,  zapisanej w księdze  wieczystej  KW Nr 26729. 
W/w nieruchomość przeznaczona jest pod obiekt użyteczności publicznej-
działalność oświatowa .
Cena wywoławcza – 362.000,00 zł /trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące /
Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj.w kwocie 18.100,00 zł
Postąpienie 1% – 3.620,00
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej
jedno postąpienie wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2009 r. o godz. 10-tej w siedzibie
Urzędu Gminy w Górznie,  pokój nr 6 .
Do przetargu zapraszamy osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
 
1/Wpłacenie wadium w PLN do dnia 27.01.2009r.na konto Urzędu Gminy Górzno nr 89948411502213130010070001 /środki pieniężne winny znajdować się na w/w rachunku / .
2/Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej
 dokumentu stwierdzającego tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny
 odpis z właściwego rejestru sądowego pełnomocnictwo, dokument tożsamości.
 Uczestnik, który przetarg wygrał zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez komisje przetargową oraz uiścić cenę sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej .W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedającego . Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu .
Burmistrz Górzna zastrzega sobie odwołanie przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia
przetargu .
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz warunków przetargu można
uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie, pokój nr 6,  tel./056/ 4989249
lub 4988130 .
 BURMISTRZ GMINY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 2

Przetarg na zakup węgla

Górzno, dn. 03.10.2008 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Zamawiający:
Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno
2.Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
  3. Adres strony internetowej: www. gorzno.pl
4.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału na sezon grzewczy 2008/2009
5.Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się.
6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów załączonych do oferty.
  a) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez  
  zamawiającego w następujący sposób na zasadzie „spełnia/nie spełnia"). W przypadku
  niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie
  wykluczony z postępowania.
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błąd w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7.Informacje na temat wadium:
Nie przewiduje się.
8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena (brutto)
  Cena - 100 % ( brutto)
  Liczba punktów =cena minimalna x 100 x 100 %
 cena oferowana
9.Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Górznie do dnia 13 października
  2008 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2008 r. o godz.
  10.15.
10.Termin związania ofertą:
  Wykonawcy pozostają związani ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.
11.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
  Nie dotyczy.
12.Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy.
13.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
  Nie dotyczy
14.Osobami uprawionymi do kontaktów z wykonawcami jest Jolanta Ślesińska, tel. 056 4989249
15.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3
 
  Burmistrz
Załączniki:
Ogłoszenie i SIWZ 163.00 KB
unieważnienie przetargu 64.00 KB
artykuł nr 3

Przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 557/2 pow. 0.26 18 ha położonej w Górznie

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Górzno, 87-320 Górzno, ul. Rynek 1, woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, tel.056/4989249 ogłasza przetarg nieograniczony na : Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Górzno?.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na : Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla części miasta Górna, ul. Okrężna

 

                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Gmina Górzno, 87-320 Górzno, ul. Rynek 1, woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, tel.056/4989249 ogłasza przetarg nieograniczony na : Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla części miasta Górzna, ul. Okrężna?.

Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert wynosi ? cena 100%.

Wadium 1500  zł.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Gminy Górzno:www.gorzno.pl lub odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego , pok. nr 3.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami jest Jolanta Ślesińska, tel. 056/4989249.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ? sekretariat.

Termin składania ofert 24 września 2008 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2008 r. o godz. 10.15.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:
Specyfikacja techniczna 1.03 MB
Ogłoszenie i SIWZ 175.00 KB
wyjaśnienia 27.00 KB