główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady

W Radzie funkcjonuje 5 komisji:

1.  Komisja Rewizyjna
Janina Majkowska - przewodnicząca
Tomasz Truszczyński - członek
Wojciech Pokorski - członek

2.  Komisja Budżetu i Finansów
Regina Lisińska - przewodnicząca
Henryk Murawski - członek
Adam Pobłocki - członek
Justyna Łubińska - członek
Piotr Grabowski - członek
 
3.  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Bolesław Wasielewski - przewodniczący
Tomasz Truszczyński - członek
Justyna Łubińska - członek
Janina Majkowska - członek
Artur Weber - członek
 
4.  Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
Tomasz Stawicki - przewodniczący
Henryk Murawski - członek
Krzysztof Kamiński - członek
Jerzy Kopistecki - członek
Jerzy Moszczyński - członek

5.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Jerzy Moszczyński - przewodniczący
Jerzy Kopistecki - członek
Adam Pobłocki - członek

Komisje obradują na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczących Komisji, w miarę potrzeb.Komisje podlegają Radzie Gminy w całym zakresie swojej działalności.

 

Do zadań komisji stałych należy:

  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę lub Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, radnych, sołtysów, rady sołeckie,
  • współpraca z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami, oraz innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami gminy, w zakresie spraw należących do właściwości komisji,
  • kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, do których komisja została powołana,
  • kontrola wykonywania uchwał Rady