główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady

W Radzie funkcjonują 4 komisje:

1.  Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Justyna Łubińska

2.  Komisja Budżetu i Finansów
Przewodnicząca Regina Lisińska
 
3.  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Przewodniczący Jerzy Andrzejewski
 
4.  Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
Przewodniczący Jerzy Rejentowicz
 

Komisje obradują na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczących Komisji, w miarę potrzeb.Komisje podlegają Radzie Gminy w całym zakresie swojej działalności.

 

Do zadań komisji stałych należy:

  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę lub Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, radnych, sołtysów, rady sołeckie,
  • współpraca z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami, oraz innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami gminy, w zakresie spraw należących do właściwości komisji,
  • kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, do których komisja została powołana,
  • kontrola wykonywania uchwał Rady