główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja

Na podstawie art.105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71, art.73 ust.1, art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. z 2008 r. Nr 1999, poz. 1227 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ...