główna zawartość
artykuł nr 1

ZP.271.7.2018 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo

artykuł nr 2

ZP.271.6.2018 Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta i Gminy Górzno.

artykuł nr 3

ZP.271.5.2018 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowe na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,700 km, w obrębie geodezyjnym: Szynkówko działka nr 283/1"

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

artykuł nr 4

ZP.271.4.2018 - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Górzno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

artykuł nr 5

ZP.271.3.2018 - Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km. 0+024 - 0+269