główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyniku postępowania

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa paliw płynnych"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzno.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 1 obejmującego "Sprzątanie pomieszczeń szkolnych" w Zespole Szkół w Górznie

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu

Sprzątanie pomieszczeń szkolnych w obiektach Zespołu Szkół w Górznie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, ost. zm. Dz.U. z 2011r. Nr 64 poz. 341/ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108, z 2009r. Nr 55 poz. 450/. Burmistrz Gminy Górzno ul. Rynek 1, 87-320 Górzno ogłas...

artykuł nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                                          Górzno, dn. 09.07.2012 r.

GP.271.4.2012

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Transport kruszywa wapienno-żwirowego z miejscowości Piechcin na drogi gminne w ilości ok.2500 ton

Wpłynęły 3 oferty:

1.Usługi Transportowe Sławomir Ozimkowski, Grążawy 97, 87-321 Bartniczka

  Cena netto 117.500 zł

2.P.H.U. spółka Cywilna Marek i Ryszard Siedlikowscy  Radoszki 140, 87-321 Bartniczka.

Cena netto 102.500 zł

3.”AGROMAX” Składnica Przemysłowa i Opałowa ul. Podgórna 63a, 87-300 Brodnica

Cena netto 112.500 zł

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę   P.H.U. spółka Cywilna Marek i Ryszard Siedlikowscy  Radoszki 140, 87-321 Bartniczka.

 

   Burmistrz Gminy

  (-) Robert Stańko

artykuł nr 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Górzno, dn. 19.06.2012 r.

GP.271.2.2012
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Zakup kruszywa wapienno-żwirowego o frakcji 0-31,3 mm w ilości ok.2500 ton
 
Wpłynęły 2 oferty:
  1. Lafarge Kruszywo i Beton ul. Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa Biuro Regionalne Kujawy
    Cena netto : 80.000 zł
  2. P.H.U. spółka Cywilna Marek i Ryszard Siedlikowscy Radoszki, 87321 Bartniczka.
    Cena netto: 87 500 zł
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Lafarge Kruszywo i Beton ul. Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa Biuro Regionalne Kujawy.
artykuł nr 8

Przetarg

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zadania pt.Mistrzostwa Polski w Triathlonie markowym produktem Gminy Górzno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1, który stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

artykuł nr 9

Przetarg

Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość: Działka nr. 155/1 o pow. 0,1400 ha poł. : Miesiączkowo, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brodnicy –Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr.TO1B/00007232/7. W/w nieruchomość położona jest w strefie kontrolowanego rozwoju rekreacyjno-wypoczynkowego do komercyjnych form rekreacji i wypoczynku.

artykuł nr 10

Przetarg

Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość: Działka nr. 156/1 o pow. 0,7800 ha poł. : Miesiączkowo, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brodnicy –Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr.TO1B/00007232/7. W/w nieruchomość położona jest w strefie kontrolowanego rozwoju rekreacyjno-wypoczynkowego do komercyjnych form rekreacji i wypoczynku.

artykuł nr 11

Przetarg

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przetargu

przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzno w miejscowości Zaborowo

artykuł nr 13

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość: Działka nr. 393 o pow. 1,0500 ha poł. : Górzno Wybudowanie, zapisana w księdze wieczystej KW nr. 33053. W/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową.

artykuł nr 14

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Górzno ul. Rynek 1, 87-320 Górzno ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzno.