główna zawartość
artykuł nr 1

Wstępne ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Górzno

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert

dotyczy "Modernizacji istniejącej instalacji c.o. wraz z montażem komina zewnętrznego oraz wymianie kotła c.o. w budynku przy ul. Św. Floriana 12 w Górznie"

artykuł nr 3

Wybór najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w okresie od 01.03.2015 roku do 30.09.2016 roku”.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru...

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ZP.271.1.2015

artykuł nr 5

Wybór najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Miesiączkowo, gmina Górzno