główna zawartość
artykuł nr 1

Stypendia szkolne 2018/2019

Na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)uczniowie  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie oraz gdy w rodzinie tej występują takie problemy jak: bezrobocie pozostałych członków rodziny, niepełnosprawność ,ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , alkoholizm lub narkomania , także gdy rodzina jest niepełna – mogą liczyć na wsparcie materialne w formie stypendium szkolnego.

Na ten cel gmina otrzyma pieniądze w formie dotacji z budżetu państwa.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – począwszy od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia 24 roku życia/zamieszkałym na terenie gminy Górzno/. Stypendia szkolne nie przysługują studentom.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto.

Co ważne , stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakupu podręczników,

3/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wydatki poniesione na pomoc rzeczową dla ucznia  będą refundowane za rachunki i faktury /nie paragony/ wystawiane od 01 lipca 2018 r.

Refundacja wydatków za: podręczniki, przybory szkolne w tym plecak szkolny, buty sportowe, spodnie sportowe, bluzy sportowe, koszulki sportowe, spodenki sportowe, dresy , bilety miesięczne , czesne, abonament za internet, komputer i inne.

Wysokość stypendium dla ucznia/słuchacza kształtować się będzie w granicach od 104 zł do 140 zł miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie  pok. Nr 2 do dnia 15 września 2018 r.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium można pobierać poniżej lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pok. Nr 2 od 16 sierpnia 2018 r.

  Ponadto informujemy, że uczniowi znajdującemu się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek losowy w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. O zasiłek losowy można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Informacji na temat stypendiów szkolnych i zasiłku losowego udziela P.Urszula Reklin w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie , pok. Nr 2 , tel .56 6448360.

artykuł nr 2

Ogłoszenie stypendia szkolne 2017/2018

artykuł nr 3

Wyprawka szkolna 2016 rok

W roku szkolnym 2016/2017 z Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników może otrzymać uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który:

 

Załączniki:
wyprawka (pdf) 289.58 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Górzno

artykuł nr 5

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Załączniki:
Wniosek (pdf) 142.56 KB